Convocatòria 11a edició -2022

Objectiu del Premi

Fomentar i estimular els estudiants d’il·lustració en l’execució dels seus projectes finals, així com promoure i donar visibilitat als CFAS d’il·lustració de tot Catalunya i la disciplina de la il·lustració en si mateixa.

1. Condicions de participació

Podran optar als Premis els projectes finals dels alumnes que estiguin cursant el CFAS en il·lustració de les Escoles del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i Escoles municipals amb ensenyaments reglats i presentats dins la convocatòria del curs 2021-2022.

Els projectes no poden haver estat publicats, ni premiats en cap altre certamen.

L’Escola d’Art d’Olot i Premi Eva Toldrà d’Il·lustració podran fer ús de les obres guanyadores només per a la promoció i difusió dels premis, sense ànim de lucre i sempre citant el nom de l’autor/a de l’obra.

L’Escola d’Art d’Olot tornarà a les Escoles els treballs no premiats per missatgeria.

L’Escola d’Art d’Olot tindrà bona cura de les obres presentades, però no es responsabilitza dels possibles desperfectes que es puguin ocasionar derivats del transport, incloent-hi la possible pèrdua.

El jurat adjudicarà els premis a les obres elegides i es reserva el dret de la interpretació de les bases del present certamen i de la resolució dels casos no contemplats, conforme al seu bon criteri.

El jurat podrà atorgar accèssits, atenen a la qualitat dels treballs presentats.

El projecte guanyador del premi en format llibre (paper) acceptarà els drets d’explotació de L’Editorial Comanegra i també ha d’acceptar, si cal, alguna modificació en benefici de l’edició.

La participació en el Premi Eva Toldrà d’Il·lustració suposa la total acceptació d’aquestes bases.

2. Categories

 2.1 Categoria General

       – Premi al millor Projecte final dotat amb              1500 €.

       – 2n premi dotat amb 800 €.

       – Premi al millor Projecte en format llibre (paper), dotat amb 1000 € i la seva publicació i distribució per part de l’Editorial Comanegra.

2.2. Categoria Escola d’Art d’Olot

       – Premi al millor projecte final EA d’Olot dotat amb 800 €, escollit entre els projectes presentats per l’Escola d’Art d’Olot.

Tots els premiats rebran també un certificat de l’Escola d’Art d’Olot que els acreditarà com a guanyadors de la 11a edició del Premi Eva Toldrà d’Il·lustració.

3. Presentació dels projectes

Cada Escola podrà presentar un màxim de 3 Projectes finals del Cicle de Grau Superior d’Il·lustració.

Tots els projectes que es presentin als Premis Eva Toldrà opten al Premi al Millor projecte final. Si no s’especifica el contrari, tots aquells projectes que siguin un llibre o àlbum també optaran al premi al millor projecte en format llibre (paper). Per aquest premi caldrà tenir en compte que el jurat valorarà molt favorablement, a més de la qualitat del disseny, la viabilitat en la producció, impressió i distribució del llibre.

Els Projectes presentats no poden incloure cap referència de l’autor/a ni del centre en què està matriculat/da.

Els projectes s’hauran de presentar:

-En suport físic

Cada Projecte anirà en un sobre tancat.

A l’exterior del sobre, hi ha de constar:

-El títol del projecte escrit per a la seva identificació.

A l’interior del sobre, cal incloure:

1. Les dades del concursant: nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça postal, telèfons de contacte i adreça electrònica.

2. Còpia impresa del projecte (maqueta).

3. Es recomana també una còpia física de la memòria per facilitar la comprensió del projecte durant la deliberació.

-En suport digital

Cal enviar per WeTransfer a les següents adreces:jvilan24@xtec.cat i   premi@evatoldra.cat

      1. Un mínim de 5 imatges representatives en format jpg, més portada (si n’hi ha) del projecte, la justificació i el procés de treball per millor comprensió (memòria).          

      2. Plafó digital que reculli les imatges més representatives del projecte i una breu descripció d’aquest.

      3. La plantilla per aquest plafó es pot descarregar fent clic aquí.

4. Inscripció i tramesa

Cada Escola enviarà els Projectes en un únic paquet identificat amb el nom del Centre emissor a l’adreça següent:

Premi Eva Toldrà d’Il·lustració
Escola d’Art d’Olot
Carrer Pare Antoni Soler, 1
17800 Olot, Girona

També contindrà un sobre tancat que inclogui una relació firmada pel Director/a de l’Escola amb la relació de treballs, els autors i títols dels projectes que els identifiquen.

Es garanteix el correcte tractament de les dades d’acord amb la normativa vigent de Protecció de dades de Caràcter Personal.

5. Jurat

El jurat estarà integrat per dos professors de l’Escola d’Art d’Olot, un il·lustrador, un representant de l’empresa D’OCC Catalònia, un representant de l’Editorial Comanegra i un membre de la família Toldrà.

Es designarà un president, un secretari i dos vocals.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.                                                           

Els membres del jurat excepcionalment poden declarar el premi desert.

6. Data límit de presentació

La data límit de presentació dels originals i els documents digitals dels projectes és el 30 de setembre de 2022.

7. Acte de lliurament de premis

L’acte de lliurament de premis es farà a la Sala Torín d’Olot. Aquest acte inclourà:

     1. El lliurament dels premis.(Els alumnes premiats hauran de recollir el premi personalment).

     2. La convocatòria de la propera edició del Premi.

     3. Conferència a càrrec d’un il·lustrador/a.

     4. La inauguració de l’exposició dels treballs premiats.

8. Exposició de projectes

Els projectes guanyadors s’exposaran duran un mes a la Sala Can Trinxeria d’Olot.